Dla Navitel 5.5

Mapy nawigacyjne do trybu próbnego (do Navitel Navigator 5.5.0.182 i nowszych)

 Przegląd mapa świata Q3 2012, 1.6 Mb
 Rosja Q3 2012, 2048.0 Mb
 Turcja Q3 2012, 1054.5 Mb
 Finlandia Q1 2012, 301 Mb
 Kazachstan Q3 2012, 136 Mb
 Kirgistan Q3 2012, 11.3 Mb

Ameryka Łacińska 5.5

 Mexico Q3 2012, 1 495 Мb

Navegación "Europa del Este" 5.5 y superior

 Bálticos Q3 2012, 235 Mb
 Bulgaria Q3 2012, 82.5 Mb
 Grecia Q3 2012, 394.4 Mb
 Balcanes Q3 2012, 307.1 Mb
 Hungría, Rumanía, Moldavia Q3 2012, 269.5 Mb
 Belarús Q3 2012, 164.3 Mb
 República checa, Eslovaquia Q3 2012, 470.4 Mb
 Ucrania Q3 2012, 434.1 Mb
 Poland Q3 2012, 701.4 Mb

Mapy nawigacyjne do trybu próbnego (do Navitel Navigator 5.0.3.70 i nowszych).

 Rosja Q4 2011, 1964.3 Mb
 Mapa podstawowa Europy Q4 2011, 329.5 Mb
 Ukraina Q4 2011, 356.3 Mb
 Białoruś Q4 2011, 141.5 Mb
 Kazachstan Q4 2011, 144.6 Mb
 Kirgistan Q3 2011, 10.1 Mb
 Finlandia Q3 2011, 233.0 Mb
 Turcja Q3 2011, 649.8 Mb

Zestaw map nawigacyjnych "Europa Wschodnia" Dostępna jest tylko licencja na cały pakiet map.

 Mapa podstawowa Europy Q3 2011, 287.3 Mb
 Litwa Q3 2011, 61.4 Mb
 Łotwa Q3 2011, 76.8 Mb
 Estonia Q3 2011, 68.1 Mb
 Czechy Q3 2011, 277.9 Mb
 Polska Q3 2011, 397.0 Mb
 Słowacja Q3 2011, 81.6 Mb
 Mołdawia Q3 2011, 19.1 Mb
 Węgry Q3 2011, 177.7 Mb
 Rumunia Q3 2011, 93.8 Mb
 Bułgaria Q3 2011, 57.9 Mb