Cập nhật camera hành trình

Navitel updates dvr
Số Serial (Serial Number) của camera hành trình có thể tìm thấy trên thân hoặc hộp đựng thiết bị.
Nó có định dạng gồm [Mã thiết bị] [Năm phát hành] [Tháng phát hành] [Số thứ tự].
Ví dụ: R1050201806010001.
Lưu ý, mã bản quyền trong thẻ quà tặng đi kèm không phải là Số Serial.