Cập nhật camera hành trình

Số Serial (Serial Number) của camera hành trình có thể tìm thấy trên thân hoặc hộp đựng thiết bị.
Nó có định dạng gồm [Mã thiết bị] [Năm phát hành] [Tháng phát hành] [Số thứ tự].
Ví dụ: R1050201806010001.
Lưu ý, mã bản quyền trong thẻ quà tặng đi kèm không phải là Số Serial.