menu bar

Regulamin Sklepu Internetowego

1. Informacja o firmie Sprzedającego

Sklep Internetowy prowadzony jest przez Navitel Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 213, 02-180 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000541172, o numerze REGON: 360721568, NIP: 5342501653.

2. Definicje

Użyte w Regulaminie Sklepu Internetowego pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedającego Towaru określonego w Zamówieniu.
 3. Formularz Zamówienia - oznacza formularz udostępniony w procesie składania Zamówienia zawierający dane Klienta niezbędne dla realizacji Zamówienia.
 4. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 5. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Klient dokonuje wyboru Towarów w celu złożenia Zamówienia.
 7. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Regulamin - niniejszy regulamin.
 9. Sklep Internetowy - oznacza sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego i funkcjonujący pod adresem https://navitel-poland.pl umożliwiający zakup Towaru.
 10. Sprzedający - Navitel Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 11. Towar – oznacza rzecz ruchomą, będącą przedmiotem Umowy sprzedaży (w tym oprogramowanie dostarczane wraz z Towarem).
 12. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży w rozumieniu Ustawy KC, zawieraną pomiędzy Sprzedającym, a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w Sklepie Internetowym.
 13. Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające rodzaj i/lub liczbę Towarów oraz inne informacje dot. zakupu Towarów.

3. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady korzystania Klientów ze Sklepu Internetowego. Sprzedający prowadzi Sklep Internetowy, w którym umożliwia Klientom składanie Zamówień i zawieranie Umów sprzedaży.
 2. Warunki określone w Regulaminie stanowią integralną część Umowy sprzedaży.
 3. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie jest prowadzona sprzedaż hurtowa Towarów.
 4. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz w celu korzystania z usług dostępnych w Sklepie Internetowym, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedającego, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Sprzedający zastrzega prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Sklepu Internetowego, odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres nabytych praw i obowiązków Stron.

4. Warunki techniczne

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne:
  1.1. Microsoft Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, lub
  1.2. Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, lub
  1.3. Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, lub
  1.4. Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, lub
  1.5. Google Chrome w wersji 23.0. lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies,
  1.6. oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
 2. W przypadku wydania Sklepu Internetowego w wersji z przeznaczeniem na urządzenia mobilne nie wszystkie funkcjonalności lub treści mogą być dostępne analogicznie jak w wersji klasycznej przeznaczonej na komputer.

5. Zamówienia

 1. Sklep Internetowy daje Klientom możliwość:
  1.1. składania Zamówień (ofert zakupu) Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym i zawierania Umów sprzedaży dot. Towarów.
  1.2. uzyskania przez Klientów informacji o Towarach i usługach dostępnych w Sklepie Internetowym.
 2. Informacje zawarte na Stronie Internetowej (w tym informacje dotyczące Towarów, w szczególności foldery, katalogi oraz inne materiały reklamowe i informacyjne) nie stanowią oferty Sprzedającego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży Towarów.
 3. Złożenie Zamówienia nie jest równoznaczne z ich przyjęciem przez Sprzedającego.
 4. Sklep internetowy przyjmuje Zamówienia poprzez stronę https://navitel-poland.pl.
 5. Klient składający Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, kompletuje Zamówienie wybierając określony Towar, którego zakupem jest zainteresowany oraz dodaje go do wirtualnego "Koszyka".
 6. Po wybraniu wszystkich Towarów stanowiących przedmiot Zamówienia oraz po wybraniu w wirtualnym „Koszyku” sposobu i formy płatności oraz sposobu dostawy zamówionych Towarów, Klient podaje dane niezbędne dla realizacji Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia oraz przesyła Zamówienie wybierając na stronie Sklepu Internetowego przycisk „Potwierdzam zakup”.
 7. Klient w procesie Zamówienia jest informowany o łącznej cenie za wybrane Towary i Dostawę, jak też o ewentualnych wszystkich dodatkowych kosztach, jakie zobowiązany jest ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 8. W trakcie składania Zamówienia Klientowi przedstawiany jest Regulamin oraz polityka prywatności Sprzedającego, z którymi Klient zobowiązany jest się zapoznać oraz które powinien zaakceptować.
 9. W trakcie składania Zamówienia, Klient może również dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji marketingowych, w tym informacji o najnowszych promocjach, produktach.
 10. Po zakończeniu procesu składania Zamówienia oraz dokonania ew. zapłaty za Towary (przy wyborze opcji płatności z góry) Klient otrzymuje na stronie Sklepu Internetowego informację obejmującą podsumowanie złożonego Zamówienia.
 11. Za ostateczne przyjęcie Zamówienia uznaje się przesłanie przez Sprzedającego do Klienta e-mail z informacją o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 12. Sprzedający może świadczyć na rzecz Klienta nieodpłatne usługi polegające na informowaniu Klienta o bieżącym statusie Zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub SMS.
 13. Zamówienie zostanie zrealizowane, pod warunkiem dostępności Towarów. W przypadku czasowej niedostępności Towaru, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację Zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji. Wiadomość e-mail, o której mowa w rozdziale 5 pkt. 11 Regulaminu zostanie przekazana Klientowi po przyjęciu Towaru na stan magazynowy Sprzedającego. W przypadku trwałego braku Towaru Klient zostanie poinformowany o anulowaniu Zamówienia. W przypadku trwałego braku Towaru lub rezygnacji z Zamówienia, Klient niezwłocznie otrzyma od Sprzedającego zwrot wszystkich uiszczonych opłat.

6. Płatności

 1. Ceny w Sklepie Internetowym zamieszczone przy danym Towarze są cenami brutto, wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają wszelkie podatki i opłaty o charakterze publiczno-prawnym, w tym podatek VAT, cła.
 2. Ceny Towarów nie uwzględniają ewentualnych kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient może być zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie zawsze uprzednio poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu Zamówienia.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  3.1. z góry kartą płatniczą, przelewem bankowym lub inną formą płatności elektronicznej poprzez zewnętrzny system szybkich płatności udostępniany za pośrednictwem serwisu PayU;
  3.2. gotówką za pobraniem;
  3.3. gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym;
 4. W przypadku wyboru opcji płatności z góry Klient powinien dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 5 Dni roboczych.
 5. W wypadku niedokonania płatności w terminie o którym mowa w ust. 4 powyżej, Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedający prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.
 6. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży z odbiorem osobistym oraz nieodebrania Towaru w terminie 21 dni od uzgodnionego dnia dostawy Towaru, pomimo dodatkowego wezwania Klienta do odbioru Towaru, Umowa sprzedaży rozwiązuje się, a Sprzedający niezwłocznie zwróci Klientowi otrzymane płatności, w każdym przypadku nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozwiązania Umowy sprzedaży. Powyższe nie uchybia możliwości odstąpienia przez Klienta od Umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Dostawa

 1. Sprzedający realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa na terytorium innego kraju wymaga dodatkowego potwierdzenia od Sprzedającego o możliwości dokonania Dostawy poza terytorium Polski.
 2. Sprzedający może umieszczać na stronie Sklepu Internetowego informację o orientacyjnej liczbie Dni roboczych potrzebnych na dokonanie Dostawy Towaru i realizację Zamówienia.
 3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem wybranego przez Sprzedającego dostawcy - firmy kurierskiej - na adres Klienta wskazany w Formularzu Zamówienia.
 4. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.
 5. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w siedzibie Sprzedającego w godzinach otwarcia wskazanych na stronie Sklepu Internetowego, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedającym terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 6. Sprzedający wystawia fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary i:
  6.1. przesyła fakturę VAT w formie papierowej dołączając ją do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy lub wydaje ją Klientowi przy odbiorze osobistym; albo
  6.2. na życzenie Klienta przesyła fakturę VAT na adres elektroniczny podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia podczas składania Zamówienia, w formie pliku elektronicznego w formacie PDF; w celu otwarcia pliku wystarczające jest posiadanie bezpłatnego oprogramowania kompatybilnego z formatem PDF,

8. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od takiej Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się:
  2.1. dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowa sprzedaży:
  a) która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,
  b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2.2. dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedającego na stronie Sklepu Internetowego w sekcji Zwroty.
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać przez Konsumenta przesłane pocztą tradycyjną na adres Sprzedającego wskazany na stronie Sklepu Internetowego lub na adres e-mail Sprzedającego: sklep@navitel-poland.pl
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 7. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedającego przed upływem tego terminu.
 11. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  13.1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
  13.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
  13.3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  13.4. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  13.5. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  13.6. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  13.7. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  13.8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  13.9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. Reklamacje

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towaru bez wad.
 2. Sprzedający odpowiada, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą Kodeks Cywilny. W szczególności Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 3. Reklamacje z tytułu Rękojmi można składać bezpośrednio w siedzibie Sprzedającego lub przesłać na adres Navitel Poland Sp. z o.o., Al. Krakowska 213, 02-180 Warszawa z dopiskiem "reklamacja". Reklamacje można składać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@navitel-poland.pl
 4. Sprzedający w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację (w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony, nie więcej niż łącznie do 30 dni, nie dotyczy to jednak Klientów będących Konsumentami), ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

10. Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.

11. Pozasądowe rozstrzyganie sporów

 1. Konsumenci maja również możliwość skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów, przez podmiot uprawniony zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 2. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

12. Prawa Autorskie

 • Strona internetowa Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Klientowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Klienci mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu Internetowego.

13. Ochrona danych osobowych

 • Zasady pozyskiwania, przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z realizacją Umowy sprzedaży opisane są w Polityce Prywatności umieszczonej na stronie https://navitel-poland.pl.

14. Postanowienia końcowe

 1. Klient ma prawo powiadomić Sprzedającego o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie. Klient ma również prawo powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości Usług.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem, iż w przypadku Umów sprzedaży zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 3. Umowa sprzedaży może być zawarta wyłącznie w języku polskim.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Ustawy Kodeks Cywilny, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie Umowy Sprzedaży zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia Umowy sprzedaży. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na stronie Sklepu Internetowego.
 6. Aktualny Regulamin Sklepu Internetowego jest publikowany na stronie https://navitel-poland.pl oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany przez Klienta) bez dodatkowych opłat.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2019 r.