menu bar

Regulamin Sklepu Internetowego

1. Informacja o firmie Sprzedającego

Sklep Internetowy prowadzony jest przez Navitel Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 213, 02-180 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000541172, o numerze REGON: 360721568, NIP: 5342501653. Kontakt z prowadzącym Sklep Internetowy możliwy jest pod ww. adresem, a także pod e-mail sklep@navitel-poland.pl i nr telefonu 227301287

2. Definicje

Użyte w Regulaminie Sklepu Internetowego pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedającego Towaru określonego w Zamówieniu.
 3. Formularz Zamówienia - oznacza formularz udostępniony w procesie składania Zamówienia zawierający dane Klienta niezbędne dla realizacji Zamówienia.
 4. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży, w tym Konsument, Przedsiębiorca oraz Przedsiębiorca Indywidualny.
 5. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Klient dokonuje wyboru Towarów w celu złożenia Zamówienia.
 7. Najniższa cena z 30 dni – określenie wskazane przy Towarze oznaczające informację o najniższej cenie brutto wyrażonej w złotych polskich tego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki ceny Towaru lub w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki (jeśli dany Towar oferowany jest do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni).
 8. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Przedsiębiorca indywidulany - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnione.
 10. Regulamin - niniejszy regulamin.
 11. Sklep Internetowy - oznacza sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego i umożliwiający zakup Towaru po jego wyborze pod adresem https://navitel-poland.pl.
 12. Sprzedający - Navitel Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 13. Towar – oznacza rzecz ruchomą, będącą przedmiotem Umowy sprzedaży (w tym oprogramowanie dostarczane wraz z Towarem).
 14. Towar z elementami cyfrowymi – Towar zawierający Treść cyfrową lub Usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej uniemożliwiłby Konsumentowi jego prawidłowe funkcjonowanie.
 15. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana pomiędzy Sprzedającym, a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 16. Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające rodzaj i/lub liczbę Towarów oraz inne informacje dot. zakupu Towarów.

3. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady korzystania Klientów ze Sklepu Internetowego. Sprzedający prowadzi Sklep Internetowy, w którym umożliwia Klientom składanie Zamówień i zawieranie Umów sprzedaży.
 2. Warunki określone w Regulaminie stanowią integralną część Umowy sprzedaży.
 3. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie jest prowadzona sprzedaż hurtowa Towarów.
 4. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz w celu korzystania z usług dostępnych w Sklepie Internetowym, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedającego, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Sprzedający zastrzega prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Sklepu Internetowego, odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres już nabytych praw i obowiązków Klienta.

4. Warunki techniczne

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne:
  1.1. Microsoft Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, lub
  1.2. Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, lub
  1.3. Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, lub
  1.4. Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, lub
  1.5. Google Chrome w wersji 23.0. lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies,
  1.6. oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
 2. W przypadku wydania Sklepu Internetowego w wersji z przeznaczeniem na urządzenia mobilne nie wszystkie funkcjonalności lub treści mogą być dostępne analogicznie jak w wersji klasycznej przeznaczonej na komputer.

5. Zamówienia

 1. Sklep Internetowy daje Klientom możliwość:
  1.1. składania Zamówień (ofert zakupu) Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym i zawierania Umów sprzedaży dot. Towarów.
  1.2. uzyskania przez Klientów informacji o Towarach i usługach dostępnych w Sklepie Internetowym.
 2. Informacje zawarte na Stronie Internetowej (w tym informacje dotyczące Towarów, w szczególności foldery, katalogi oraz inne materiały reklamowe i informacyjne) nie stanowią oferty Sprzedającego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży Towarów.
 3. W przypadku informacji o obniżeniu ceny Towaru Sprzedający dodatkowo wskazuje przy takim Towarze Najniższą cenę z 30 dni.
 4. Złożenie Zamówienia nie jest równoznaczne z ich przyjęciem przez Sprzedającego.
 5. Sklep internetowy przyjmuje Zamówienia poprzez stronę https://navitel-poland.pl.
 6. Klient składający Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, kompletuje Zamówienie wybierając określony Towar, którego zakupem jest zainteresowany oraz dodaje go do wirtualnego "Koszyka".
 7. Po wybraniu wszystkich Towarów stanowiących przedmiot Zamówienia oraz po wybraniu w wirtualnym „Koszyku” sposobu i formy płatności oraz sposobu dostawy zamówionych Towarów, Klient podaje dane niezbędne dla realizacji Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia oraz przesyła Zamówienie wybierając na stronie Sklepu Internetowego przycisk „Potwierdzam zakup”.
 8. Klient w procesie Zamówienia jest informowany o łącznej cenie za wybrane Towary i Dostawę, jak też o ewentualnych wszystkich dodatkowych kosztach, jakie zobowiązany jest ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 9. W trakcie składania Zamówienia Klientowi przedstawiany jest Regulamin oraz polityka prywatności Sprzedającego, z którymi Klient zobowiązany jest się zapoznać oraz które powinien zaakceptować.
 10. W trakcie składania Zamówienia, Klient może również dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji marketingowych, w tym informacji o najnowszych promocjach, produktach.
 11. Po zakończeniu procesu składania Zamówienia oraz dokonania ew. zapłaty za Towary (przy wyborze opcji płatności z góry) Klient otrzymuje na stronie Sklepu Internetowego informację obejmującą podsumowanie złożonego Zamówienia.
 12. Za ostateczne przyjęcie Zamówienia uznaje się przesłanie przez Sprzedającego do Klienta e-mail z informacją o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 13. Sprzedający może świadczyć na rzecz Klienta nieodpłatne usługi polegające na informowaniu Klienta o bieżącym statusie Zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub SMS.
 14. Zamówienie zostanie zrealizowane, pod warunkiem dostępności Towarów. W przypadku czasowej niedostępności Towaru, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację Zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji. Wiadomość e-mail, o której mowa w rozdziale 5 pkt. 11 Regulaminu zostanie przekazana Klientowi po przyjęciu Towaru na stan magazynowy Sprzedającego. W przypadku trwałego braku Towaru Klient zostanie poinformowany o anulowaniu Zamówienia. W przypadku trwałego braku Towaru lub rezygnacji z Zamówienia, Klient niezwłocznie otrzyma od Sprzedającego zwrot wszystkich uiszczonych opłat.

6. Płatności

 1. Ceny w Sklepie Internetowym zamieszczone przy danym Towarze są cenami brutto, wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają wszelkie podatki i opłaty o charakterze publiczno-prawnym, w tym podatek VAT, cła.
 2. Ceny Towarów nie uwzględniają ewentualnych kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient może być zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie zawsze uprzednio poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu Zamówienia.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  3.1. z góry kartą płatniczą, przelewem bankowym lub inną formą płatności elektronicznej poprzez zewnętrzny system szybkich płatności udostępniany za pośrednictwem serwisu PayU;
  3.2. gotówką za pobraniem;
  3.3. gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym;
 4. W przypadku wyboru opcji płatności z góry Klient powinien dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 5 Dni roboczych.
 5. W wypadku niedokonania płatności w terminie o którym mowa w ust. 4 powyżej, Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedający prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.
 6. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży z odbiorem osobistym oraz nieodebrania Towaru w terminie 21 dni od uzgodnionego dnia dostawy Towaru, pomimo dodatkowego wezwania Klienta do odbioru Towaru, Umowa sprzedaży rozwiązuje się, a Sprzedający niezwłocznie zwróci Klientowi otrzymane płatności, w każdym przypadku nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozwiązania Umowy sprzedaży. Powyższe nie uchybia możliwości odstąpienia przez Klienta od Umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Dostawa

 1. Sprzedający realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa na terytorium innego kraju wymaga dodatkowego potwierdzenia od Sprzedającego o możliwości dokonania Dostawy poza terytorium Polski.
 2. Sprzedający może umieszczać na stronie Sklepu Internetowego informację o orientacyjnej liczbie Dni roboczych potrzebnych na dokonanie Dostawy Towaru i realizację Zamówienia.
 3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem jednego z dostępnych i wybranych przez Sprzedającego w procesie składania Zamówienia dostawców, na adres Klienta wskazany w Formularzu Zamówienia.
 4. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.
 5. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w siedzibie Sprzedającego w godzinach otwarcia wskazanych na stronie Sklepu Internetowego, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedającym terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 6. Sprzedający wystawia fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary i:
  6.1. przesyła fakturę VAT w formie papierowej dołączając ją do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy lub wydaje ją Klientowi przy odbiorze osobistym; albo
  6.2. na życzenie Klienta przesyła fakturę VAT na adres elektroniczny podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia podczas składania Zamówienia, w formie pliku elektronicznego w formacie PDF; w celu otwarcia pliku wystarczające jest posiadanie bezpłatnego oprogramowania kompatybilnego z formatem PDF

8. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od takiej Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się:
  2.1. dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowa sprzedaży:
  a) aktóra obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,
  b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2.2. dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedającego na stronie Sklepu Internetowego w sekcji Zwroty.
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać przez Konsumenta przesłane pocztą tradycyjną na adres Sprzedającego wskazany na stronie Sklepu Internetowego lub na adres e-mail Sprzedającego: sklep@navitel-poland.pl
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 7. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedającego przed upływem tego terminu.
 11. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  13.1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
  13.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
  13.3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  13.4. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  13.5. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  13.6. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  13.7. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  13.8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  13.9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 14. Zapisy rozdziału nr 8 Regulaminu stosuje się również w stosunku do Przedsiębiorcy indywidualnego.

9. Reklamacje, Odpowiedzialność Sprzedającego za brak zgodności Towaru z umową Konsumenci

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towaru bez wad. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 2. W odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 3. Towar jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:
  a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedającego najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedający zaakceptował.
 4. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży, musi:
  a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedający wykaże, że: - nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć, - przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, - publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy sprzedaży;
  c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedający udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 5. Do Towarów z elementami cyfrowymi postanowienia rozdziału 9 pkt. 34 i 35 oraz 41 stosuje się odpowiednio.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w pkt 4 i 5 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w pkt 4 i 5 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 7. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
  a) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedającego lub na jego odpowiedzialność;
  b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedającego lub osobę trzecią (w przypadku Towaru z elementami cyfrowymi).
 8. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.
 9. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 10. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedającego uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.
 11. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży. Koszty napraw lub wymiany Towaru ponosi Sprzedający. Konsument jest obowiązany udostępnić Sprzedającemu Towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedającego.
 12. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową, Sprzedający demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 13. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, gdy:
  a) Sprzedający odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
  b) Sprzedający nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
  c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedający próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;
  d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży;
  e) z oświadczenia Sprzedającego lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 14. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży.
 15. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 16. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest istotny.
 17. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedającemu na jego koszt. Sprzedający zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 18. Reklamacje z tytułu Rękojmi można składać bezpośrednio w siedzibie Sprzedającego lub przesłać na adres Navitel Poland Sp. z o.o., Al. Krakowska 213, 02-180 Warszawa z dopiskiem "reklamacja". Reklamacje można składać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail support@navitel-poland.pl - FORMULARZ
 19. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.
  Przedsiębiorcy
 20. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towaru bez wad.
 21. Sprzedający odpowiada, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą Kodeks Cywilny. W szczególności Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi (Przedsiębiorcy). Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.
 22. Przedsiębiorca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.
 23. Przedsiębiorca alternatywnie do żądania określonego w pkt 22 powyżej może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Sprzedający może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 24. Reklamacje z tytułu Rękojmi można składać bezpośrednio w siedzibie Sprzedającego lub przesłać na adres Navitel Poland Sp. z o.o., Al. Krakowska 213, 02-180 Warszawa z dopiskiem "reklamacja". Reklamacje można składać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail support@navitel-poland.pl - FORMULARZ
 25. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania od Przedsiębiorcy.
  Odpowiedzialność Sprzedającego za brak zgodność treści cyfrowej z umową
 26. Sprzedający dostarcza Konsumentowi Treść cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
 27. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
 28. Jeżeli Sprzedający nie dostarczył Treści cyfrowej Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedający nie dostarczy Treści cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży.
 29. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży bez wzywania do dostarczenia Treści cyfrowej dostarczanej na niematerialnym nośniku, jeżeli:
  a) z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści cyfrowej lub
  b) Konsument i Sprzedający uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy sprzedaży wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedający nie dostarczył ich w tym terminie.
 30. Ciężar dowodu dostarczenia Treści cyfrowej dostarczanej na niematerialnym spoczywa na Sprzedającym.
 31. W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy, postanowienia ust. 48-51 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 32. Treść cyfrowa jest zgodna z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jej:
  a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
  b) przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedający zaakceptował.
 33. Ponadto, Treść cyfrowa, aby mogła zostać uznana za zgodną z Umowy sprzedaży, musi:
  a) nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedający wykaże, że: - nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć, - przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, - publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
  c) być dostarczana z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  d) być zgodna z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Sprzedającego przed zawarciem Umowy sprzedaży.
 34. Konsument jest informowany o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży oraz otrzymuje je przez czas:
  a) dostarczania Treści cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
  b) zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli Umowy sprzedaży przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej jednorazowo lub częściami.
 35. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji zgodnie z pkt 34 powyżej, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  a) Konsument został poinformowany o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  b) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedającego.
 36. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w pkt 33 lub 34, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Treści cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z Umową sprzedaży określonych w pkt 33 lub 34, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Treści cyfrowej.
 37. Treść cyfrową Sprzedający dostarcza w wersji, o której Konsument jest informowany przed zawarciem Umowy sprzedaży.
 38. Do integracji Treści cyfrowej, tzn. połączenia Treści cyfrowej z elementami środowiska cyfrowego Konsumenta i włączenie ich do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową sprzedaży rozdział 9 pkt 7 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 39. Sprzedający ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z Umową sprzedaży Treści cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia. Sprzedający nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 40. Sprzedający ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z Umową sprzedaży Treści cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową sprzedaży miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 41. Sprzedający ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej w zakresie uregulowanym w pkt 34 Regulaminu, który wystąpił w czasie określonym w tym punkcie.
 42. Domniemania określone w pkt 39 i 40 nie mają zastosowania, jeżeli:
  a) środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedający poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy sprzedaży;
  b) Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy sprzedaży o obowiązku współpracy ze Sprzedającym, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
 43. Jeżeli Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową sprzedaży, Konsument może żądać doprowadzenia do jej zgodności z Umową sprzedaży. Sprzedający może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedającego uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści cyfrowej z umową oraz wartość Treści cyfrowej zgodnych z Umową sprzedaży.
 44. Sprzedający doprowadza Treść cyfrową do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży ponosi Sprzedający.
 45. Jeżeli Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  a) doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  b) Sprzedający nie doprowadził Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży;
  c) brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić Treść cyfrową do zgodności z Umową sprzedaży;
  d) brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umową sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w rozdział 9 pkt 43 i 44 Regulaminu;
  e) z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 46. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Treści cyfrowej niezgodnej z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Treści cyfrowej zgodnej z Umową sprzedaży. Jeżeli Umowa sprzedaży stanowi, że Treść cyfrowa jest dostarczana w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym Treść cyfrowa pozostawała niezgodna z Umową sprzedaży.
 47. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli Treść cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny.
 48. Sprzedający może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył Treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedającego.
 49. Sprzedający nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść cyfrowa były niezgodne z Umową sprzedaży, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument z nich faktycznie korzystał.
 50. Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści cyfrowej niezgodnej z Umową sprzedaży oraz Treści cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 51. Sprzedający ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub obniżeniu ceny.
 52. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 53. Sprzedający może dokonać zmiany Treści cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową sprzedaży, tylko jeżeli Umowa sprzedaży tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn wskazanych w Umowie sprzedaży. Sprzedający nie może jednak dokonać zmiany Treści cyfrowej dostarczanej w sposób jednorazowy. Wprowadzenie zmiany, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Konsumenta. Sprzedający ma obowiązek poinformować Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie.
 54. Jeżeli zmiana, o której mowa w rozdziale w pkt 53 powyżej istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do Treści cyfrowej lub korzystanie z niej, Sprzedający jest zobowiązany poinformować Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie, o którym mowa w zdaniu poniżej. Konsument może wypowiedzieć Umowę sprzedaży bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Postanowienia pkt 48-52 powyżej stosuje się odpowiednio. Konsument nie może wypowiedzieć Umowy sprzedaży, jeżeli Sprzedający zapewnił Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Treści cyfrowej zgodnej z Umową sprzedaży, w stanie niezmienionym.
 55. Postanowienia rozdziału 7 ust. 1-19 oraz ust. 26-54 Regulaminu stosuje się również do Przedsiębiorcy Indywidualnego.
 56. Ilekroć w pkt 25-54 Regulaminu mowa jest o Umowie sprzedaży należy przez to rozumieć umowę o dostarczanie Treści cyfrowej.

10. Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.

11. Pozasądowe rozstrzyganie sporów

 1. Konsumenci maja również możliwość skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów, przez podmiot uprawniony zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 2. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

12. Prawa Autorskie

 • Strona internetowa Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Klientowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Klienci mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu Internetowego.

13. Ochrona danych osobowych

 • Zasady pozyskiwania, przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z realizacją Umowy sprzedaży opisane są w Polityce Prywatności umieszczonej na stronie https://navitel-poland.pl.

14. Postanowienia końcowe

 1. Klient ma prawo powiadomić Sprzedającego o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie. Klient ma również prawo powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości Usług.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem, iż w przypadku Umów sprzedaży zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 3. Umowa sprzedaży może być zawarta wyłącznie w języku polskim.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Ustawy Kodeks Cywilny, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie Umowy Sprzedaży zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia Umowy sprzedaży. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na stronie Sklepu Internetowego.
 6. Aktualny Regulamin Sklepu Internetowego jest publikowany na stronie https://navitel-poland.pl oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany przez Klienta) bez dodatkowych opłat.
 7. Niniejsza wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem 20 stycznia 2023 r.