OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZÁSADY JEJICH ZPRACOVÁNÍ

Tento text má za cíl informovat zákazníky a návštěvníky internetových stránek www.navitel.cz o principech ochrany osobních údajů a zásadách jejich zpracování a poskytnout jim mimo jiné úplný přehled o jejich právech ve vztahu k poskytnutým osobním údajům. Tento text byl zpracován zejména s přihlédnutím k zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů ("GDPR").


1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1. Správcem veškerých osobních údajů poskytnutých zákazníky či návštěvníky webových stránek www.navitel.czje společnost NAVITEL s.r.o., se sídlem na adrese U Habrovky 247/11, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 246 59 991, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164118 (dále jen "Správce" nebo "NAVITEL").

1.2. Pojem správce znamená, že veškeré Vaše osobní údaje zpracováváme, tj. určujeme jakým způsobem a za jakým účelem budou osobní údaje využity, jak dlouho budou uchovávány a jak budou zabezpečeny.

1.3. V případě potřeby se na Správce neváhejte kdykoli obrátit s jakýmkoli dotazem či požadavkem ohledně Vašich osobních údajů, a to buď na kontaktní adrese U Habrovky 247/11, Krč, 140 00 Praha 4, na emailu info@navitel.cz, případně prostřednictvím telefonu na +420 225 852 852.

1.4. Správce tímto prohlašuje, že nejmenoval žádného zástupce ani pověřence pro ochranu osobních údajů. To mimo jiné znamená, že společnost NAVITEL si veškeré záležitosti spojené s ochranou osobních údajů zajišťuje sama, bez účasti dalších osob.

2. ROZSAH A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Předně je třeba pro lepší pochopení a úplnost zde poskytovaných informací vyjasnit význam pojmu "zpracování". Tento pojem znamená jakoukoli operaci s osobními údaji, tj. např. jejich zaznamenání, uložení, vyhledání, použití, šíření, seřazení, výmaz apod.

2.2. Osobní údaje, které budou Správcem získávány a zpracovávány:
- Emailová adresa
- Pohlaví (nepovinné)
- Údaje o poloze (nepovinné)
- Údaje z Vašeho zařízení (nepovinné)

2.3. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností společnost NAVITEL uvádí, že v případě uskutečnění závazné objednávky je zákazník ještě před zadáním dalších osobních údajů, které jsou nezbytné k uzavření smlouvy (jméno, příjmení, stát pobytu a email) přesměrován na webové stránky obchodního partnera – společnosti Avangate B.V., která je následně správcem jí poskytnutých osobních údajů a společnost NAVITEL nijak neodpovídá za její zásady ochrany osobních údajů či jejich dodržování.

2.4. Účelem zpracování osobních údajů Správcem je výlučně:
(i) zřízení a správa uživatelského účtu zákazníka (či potenciálního zákazníka) na internetových stránkách společnosti NAVITEL;
(ii) komunikace se zákazníkem, v případě požadavku zákazníka na zákaznickou podporu;
(iii) zasílání významných sdělení, které nejsou komerčního charakteru (např. upozornění na nové znění obchodních podmínek či zásad ochrany osobních údajů);
(iv) zasílání pravidelného newsletteru společnosti NAVITEL;
(v) v případě přístupu k údajům ve Vašem zařízení (kontakty, kalendář) pak k jejich dalšímu využití v rámci navigační sítě NAVITEL; a
(vi) v případě údajů o poloze pak jejich využití v rámci navigační sítě NAVITEL.

3. DOBA ULOŽENÍ, ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Správce Vaše osobní údaje ukládá po dobu existence příslušného uživatelského účtu. Správce osobní údaje vymaže bezodkladně poté, co je o tom z Vaší strany požádán (bez ohledu na formu takové žádosti), a to nejpozději však do tří (3) pracovních dnů ode dne přijetí takové žádosti.

3.2. Veškeré osobní údaje, které Správce spravuje, jsou zabezpečeny na serveru, který se nachází na území České republiky. Fyzické zabezpečení serveru je zajištěno ostrahou, kamerovým systémem a zabezpečovacím systémem, elektronické zabezpečení je pak zajištěno mimo jiné prostřednictvím Firewallu, antivirového systému a pravidelnou změnou hesel.

3.3. Správce tímto prohlašuje, že Vaše osobní údaje za žádných okolností neposkytne jakékoli třetí straně bez Vaše předchozího výslovného souhlasu.

4. COOKIES

4.1. Při návštěvě a používání našich internetových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, dobu Vašeho prohlížení a informaci o internetové stránce, ze které přicházíte. Používání cookies je možné kdykoli zakázat ve Vašem internetovém prohlížeči, což nebude mít žádný vliv na prohlížení našich internetových stránek.

5. PRÁVA SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Jakýkoli subjekt osobních údajů (ať už zákazník či potenciální zákazník, který poskytl jakékoli osobní údaje Správci), je oprávněn kdykoli odvolat zcela či zčásti svůj souhlas s poskytováním osobních údajů. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout, nicméně jejich poskytnutím je podmíněno řádné založení a fungování uživatelského účtu NAVITEL, případně jednotlivých funkcí navigační sítě NAVITEL.

5.2. V případě odvolání Vašeho souhlasu s poskytnutím osobního údaje týkajícího se pohlaví nebude mít takovéto odvolání souhlasu za následek znepřístupnění či zrušení Vašeho uživatelského účtu ani jiné negativní následky. Totéž platí i v případě, kdy se rozhodnete odvolat Váš souhlas se zasíláním NAVITEL newsletteru nebo souhlas se shromažďováním údajů o poloze či údajích z Vašeho zařízení.

5.3. Máte právo kdykoli požádat Správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu či výmaz a zároveň můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Dále máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, což znamená, že můžete požadovat jejich předání jinému správci.

5.4. V případě, že získáte dojem, že s Vašimi osobními údaji není zacházeno v souladu s platnou legislativou, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). V takovém případě bychom však ocenili, pokud byste se nejprve obrátili na nás a poskytli nám možnost k vyřešení dané situace.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Tyto zásady ochrany osobních údajů a jejich zpracování jsou platné od 25.5.2018.

6.2. V případě zásadní změny těchto zásad ochrany osobních údajů a jejich zpracování Vás budeme bezodkladně informovat prostřednictvím emailu uvedeného ve Vaší registraci.